Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Ogólne warunki korzystania ze sklepu

Sklep Internetowy „KAMELEO Beauty & Spa” działa pod adresem internetowym www.sklep.spaplock.com,
prowadzona jest przez firmę GreenFarm Andrzej Kwiatkowski.

Firma posiada REGON o numerze 611257708 oraz NIP 774-16-11-427

Siedziba firmy: 09-407 Płock, ul.Zaścianek 2

Kontakt:

adres e-mail: sklep@spaplock.com

telefon stacjonarny: 24 266 44 40

telefon komórkowy: 606 520 337

§2

Rejestracja w sklepie i Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej lub w siedzibie firmy.

2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,sposobu porozumiewania się z Konsultantem, łącznej ceny przedmiotu świadczenia wraz z podatkami, opłatami za transport, usługi dostawy, pocztowe oraz innych kosztów realizacyjnych oraz obowiązku ich uiszczenia,a także tego,że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy Sklepu z Klientem, zawarte są na stronie internetowej Sklepu.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.spaplock.com przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę lub telefonicznie w od wtorku do soboty w godzinach od 12.00 do 19.00 a także bezpośrednio w siedzibie firmy.

4. Do dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową Sklepu w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta.

5. Klient obowiązany jest:

1) wybrać produkty znajdujące się w ofercie Sklepu i umieścić je w „koszyku zamówień”

2) wybrać opcję sposobu dostawy,wysyłki oraz płatności a także ewentualny adres do dostawy jeśli jest inny niż adres Klienta także ewentualne żądanie wystawienia faktury oraz adres i dane niezbędne dla jej wystawienia.Składając zamówienie Klient obowiązany jest je potwierdzić poprzez zaakceptowanie opcji o treści „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

6. Przesyłając do Sklepu zamówienie Klient,składa ofertę zakupu zamawianych towarów ze Sklepu.

7. Sklep po otrzymaniu zamówienia ,potwierdza jego otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail i informując o numerze zamówienia.

8. Data potwierdzenie przez Sklep otrzymania zamówienia na adres e-mail Klienta wraz z numerem zamówienia jest datą zawarcie umowy, rozpoczynającą okres realizacji zamówienia.

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i w tym terminie wpłacone pieniądze zostaną zwrócone. Powiadomienie zostanie wysłane przez Sklep na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

Tryb dokonywania zmian lub anulowania taki jak przy składaniu zamówienia.

11. Sprzedaż promocyjna odbywa się w kolejności nadsyłanych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym niezwłocznie informowany i ma prawo decyzji czy zamówienie ma być realizowane częściowo, czy w całości anulowane.

§3

Czas realizacji zamówienia, wysyłka i formy płatności

1. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru.

2. Jeżeli zamówione towary mają status”dostępne”, realizacja zamówienia tj. czas od potwierdzenia zamówienia przez Sklep do przekazania firmie realizującej dostawę, zależna jest od wybranej opcji płatności.

Przy opcji:

– płatność on-line Przelewy24.pl, 1-2 dni robocze

– płatność przelewem: tradycyjnym 1- 3 dni roboczych uzależnione jest to od zarejestrowania wpływu pieniędzy na konto.

3. W przypadku dostępności 3-5 dni zamówienie jest realizowane do 7 dni.

4. W przypadku pozostałych towarów zamówienie jest realizowane wg statusu dostępności.

5. Sposób dostawy towaru określa Klient wybierając opcję dostawy na stronie internetowej.

6. Sklep udostępnia odbiór osobisty w siedzibie firmy od wtorku do soboty w godzinach 12.00 – 19.00.

7. Za zamówione towary Klient może zapłacić, wybierając jedną z poniższych form płatności:

  1. przy odbiorze gotówką lub kartą w salonie,
  2. przelewem elektronicznym-płatność on-line za pośrednictwem strony internetowej przelewy24.pl,
  3. przelewem bankowym lub pocztowym na konto firmy.

8. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu.

9. Niezależnie od postanowień powyższych Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcie umowy.

W razie nie zachowania terminu dostawy Klient może wezwać Sklep do dostarczenia towaru w wyznaczonym przez siebie terminie a w razie jego niedotrzymania rozwiązać umowę.

§4

Reklamacje

1. Niektóre towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może według swojego wyboru skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia te są niezależne od siebie.

3. W przypadku wad fizycznych klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W tym celu Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep mailowo sklep@spaplock.com lub telefonicznie 24 266 44 40 i odesłać wadliwy towar na adres siedziby firmy. tj. 09-407 Płock ul.Zaścianek 2.

Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych w ramach reklamacji ”za pobraniem”.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji.

Reklamację Sklep rozpatruje bezzwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, zawiadamiając o tym Klienta na jego adres e-mail podany w zamówieniu.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe (brak zapasów produktu) Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sklep zwraca bezzwłocznie, po zgłoszeniu takiego żądania, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy ,bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w warunkach określonych w art 38 Ustawy, a także w określeniu do umów w których przedmiotem świadczenia, jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru przez Sklep.

3. W załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,stanowiącego jego integralną część o nazwie „Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy” zawarte są zasady i warunki na jakich Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Aby skutecznie odstąpić od umowy Klient powinien zapoznać się z Informacją i wykonać czynności w niej zawarte.

4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient winien wypełnić i przesłać do Sklepu formularz odstąpienia od umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część lub przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w innej formie pocztą elektroniczną na adres mailowy Sklepu.

5. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w każdej innej dozwolonej prawnie formie jednakże to na nim spoczywa ciężar dowodu wykazania, że oświadczenie zostało skutecznie doręczone do Sklepu.

6. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w formie określonej w pkt.VI.4 potwierdza złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną, że oświadczenie zostało złożone.

7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy ,strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemne świadczenia w terminie 14 dni od daty skutecznego prawnie ,złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia otrzymanego od Klienta do czasu otrzymania zwrotu towaru.

9. Sklep dokonuje zwrotu ceny towaru oraz kwoty otrzymanej od Klienta tytułem kosztów dostawy.

10. Sklep nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu towaru.

11. Jeżeli wskutek działania Klienta wartość towaru zostanie zmniejszona, to jest on zobowiązany względem Sklepu do wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

12. Jeżeli skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w stanie pogorszonym, Sklep ma prawo potrącić z ceny zapłaconej przez Klienta różnicę pomiędzy wartością towaru nowego, a zwróconego.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będący wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy.

§6

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

DefinicjeAdministrator – firma: GreenFarm Andrzej Kwiatkowski, REGON 611257708, NIP 774-16-11-427, siedziba firmy: 09-407 Płock, ul.Zaścianek 2

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:
– nazwisko i imię

– adres zamieszkania

– adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

-adres poczty elektronicznej

– numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@spaplocko.com
Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

Firma GreenFarm Andrzej Kwiatkowski, przechowuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby zamówień w sklepie sklep.spaplock.com w sposób zgodny z udzielonym przez klientów zezwoleniem. Klient dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie przekazane firmie GreenFarm Andrzej Kwiatkowski dane osobowe mogą być w dowolnym momencie przez klienta modyfikowane lub też na prośbę usuwane z bazy danych zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą. Sklep zobowiązuje się do pełnej realizacji postanowień ustawy o ochronie danych osobowych w tym ich dostępu oraz kontroli przetwarzania. Ponadto firma GreenFarm Andrzej Kwiatkowski zobowiązuje się do przechowywania ich w sposób nie zagrażający upublicznieniu, a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy.

Sklep Kameleo Beauty & Spa nie przekazuje oraz nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami oraz podmiotów trzecich wykonujących na zlecenie sprzedawcy czynności związanych z realizacją umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym w tym:

  • Firm będących operatorami obsługującymi płatności elektroniczne (Przelewy24.pl).
  • Banków będących odbiorcami przelewów pieniężnych związanych z wykonaniem zawieranych umów.
  • Podmiotów realizujących przesyłki i dostawy zamówionych towarów.

W przypadku zakupu bonów podarunkowych klient oświadcza iż jest upoważniony przez osobę dla której bon kupuje do przekazania firmie GreenFarm Andrzej Kwiatkowski, jej danych osobowych tj. imienia i nazwiska.

Polityka Cookies.

Sklep Kameleo Beauty & Spa korzysta z plików tymczasowych (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych służących dopasowaniu oferty oraz treści do preferencji klienta oraz polepszeniu ogólnej obsługi w sklepie. Pliki tymczasowe zapisywane są w pamięci przeglądarki przez stronę sklep.spaplock.com. Klient może wyłączyć obsługę plików cookies w każdej chwili, korzystając z ustawień swojej przeglądarki.

Materiały promocyjne.

Materiały promocyjne, informacyjne oraz kupony i rabaty przesyłane do klientów dotyczą wyłącznie asortymentu sklepu Kameleo Beauty & Spa. Klient wyraża zgodę na rozsyłanie wymienionych wyżej treści reklamowych w momencie zapisu się do newslettera sklepu. Subskrypcja może zostać przez klienta w każdej chwili anulowana.

§7

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą GreenFarm Andrzej Kwiatkowski w dacie potwierdzenia przez Sklep zamówienia, złożonego w określonym przez postanowienia Regulaminu trybie.

2. Zamówienia składane przez Klienta telefonicznie są prawnie skuteczne, jeżeli zostaną potwierdzone pisemnie na papierze lub innym trwałym nośniku.

3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż strony we wszelkich sprawach dotyczących stosunków umownych, komunikować się będą i składać oświadczenia woli za pomocą poczty elektronicznej.

4. Sklep przyjmuje na siebie obowiązek dostarczania towaru bez wad fizycznych.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

5. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, które Klient wskazał jako adres wysyłki.

6.Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta powstałe na skutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mailowy wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.sklep.spaplock.com.

Jeżeli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

10. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z 17 listopada 1964 (Dz.U.nr 43 poz 296 z póżn.zmianami).

11. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, każda ze stron ma także prawo do skorzystania z trybu polubownego rozstrzygnięcia sprawy, korzystając z postępowania mediacyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z 17 listopada 1964 r. (Dz.U.nr 43, poz 296 z póżn.zmianami).

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy właściwe dla jej przedmiotu,a w szczególności:

1) Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 (Dz.U.nr 16, poz 93 z póżn.zmianami)

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2011)83)EG w sprawie praw konsumentów opublikowana 25.X.2011 r

3) Ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz 827)

4) Ustawa z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. U. z dnia 20 września 2007 r.)

Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 31.10.2016 r i ma zastosowanie do umów zawieranych od tej daty.

W stosunku do umów zawieranych przed tą datą obowiązują przepisy dotychczasowe.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Wszelkie zmiany do regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia na stronie internetowej Sklepu.